دریافت اظهارات مشتریان و درخواست/ شکایت ایشان– تکمیل توسط مشتری